Smart Farm แบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้
186 Views

Smart Farm แบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้
มาเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จากเมกเกอร์ที่ได้สร้างผลงานจริงๆ นำมาใช้ได้จริง

Maker: https://www.facebook.com/MakerHubth/