ข้อมูลโครงการ

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ“Social Innovations นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”


กติกาการเข้าประกวด

ประเภทการประกวด

แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ ระดับไม่เกินปริญญาตรี (สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา)
 2. นักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ ระดับไม่เกินปริญญาตรี

การส่งใบสมัครและเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าประกวด
 1. ส่งประกวดเป็นกลุ่ม (ทีม) ประกอบด้วยนักเรียน-นักศึกษา 2 คน และ *ที่ปรึกษาโครงการ 1 คน (*ที่ปรึกษาโครงการจะต้องบรรลุนิติภาวะ และมีคุณวุฒิมากกว่าผู้เข้าร่วมประกวด)
 2. กรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบข้อเสนอโครงการที่ https://www.nstda.or.th/sims/login/ หรือ เฟซบุ๊กเพจ Enjoy Science: Young Makers Contest

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
 1. สมาชิกในทีมทุกคนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตนในระบบลงทะเบียน https://www.nstda.or.th/sims/login/
 2. หลังจากกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนในระบบแล้วจะมี mail ตอบรับ ให้คลิกเข้าไปในลิงค์แล้วกรอกข้อมูลการสมัครในระบบให้ครบถ้วน (สามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้จากคู่มือหน้าเว็บ)
 3. แนบข้อเสนอโครงการในระบบลงทะเบียน โดยต้องมีอธิบายหลักๆ ดังนี้
  • ชื่อผลงาน
  • ชื่อสมาชิกในทีมประกอบด้วยนักเรียน-นักศึกษา 2 คน และปรึกษาโครงการ 1 คน
  • อธิบายถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ส่งเสริมความเป็นอยู่ในสังคม หรือชุมชน อย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “Social Innovations นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”
  • อธิบายลักษณะผลงานที่ต้องการสร้าง กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้ประโยชน์ และความโดดเด่นอื่นๆ
  • ข้อมูลประกอบโครงการ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) อาทิ แบบร่างผลงาน แบบวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ซอร์สโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • แผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ในโครงการภายในงบประมาณจำนวน 30,000 บาท

หมายเหตุ รายละเอียดทั้งหมดเป็นข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ระยะเวลาการรับสมัคร

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 (เวลาเที่ยงคืน) โดยดูจากวันที่ที่แสดงในระบบเป็นสำคัญ


การตัดสินและทีมที่เข้ารอบ
 1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกทีมที่เข้ารอบจากความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงเทคนิคที่ใช้ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้หัวข้อ “Social Innovations นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ และส่งเสริมความเป็นอยู่ในสังคม หรือชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งแรงบันดาลใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้ประโยชน์ และความโดดเด่นอื่นๆ ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและเงินสนับสนุนที่กำหนด
 2. ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 60 ทีม ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (สายอาชีพ 30 ทีม และสายสามัญ 30 ทีม) ทางเฟซบุ๊กเพจ Enjoy Science: Young Makers Contest
 3. ทีมที่เข้ารอบแรกทั้ง 60 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุน ทีมละ 5,000 บาท เป็นค่าบริหารจัดการในการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปเพื่อเสริมความรู้ทางด้านเทคนิค และนำเสนอแนวคิดของโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสอง จำนวน 20 ทีม (สายอาชีพ 10 ทีม และสายสามัญ 10 ทีม) โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบสอง จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทีมละ 30,000 บาท
 5. ทีมเข้ารอบสองทั้ง 20 ทีม จะต้องนำเสนอผลงานที่แล้วเสร็จต่อหน้าคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 มกราคม 2563 (ภายในงาน Maker Faire Bangkok 2020)

การประกาศผลผู้ชนะการประกวด

การประกาศผลและจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทภายในงาน Maker Faire Bangkok 2020 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 กรุงเทพฯ

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เดินทางไปร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญๆ ณ สหรัฐอเมริกา ในปี 2563 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้จัดงาน)


รางวัลสำหรับทีมที่ชนะการประกวด

การประกวดในแต่ละประเภทมีรางวัลดังต่อไปนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล จะได้รับรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท ประกอบด้วย
  • เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท
  • ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ค่าอาหารตลอดการเดินทาง ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ค่าดำเนินการจัดทำวีซ่า และค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญๆ ณ สหรัฐอเมริกา ในปี 2563 มูลค่ารวม 660,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล
  • เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
  • เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท
 4. รางวัล Popular Vote จำนวน 2 รางวัล
  • เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
 5. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
  • เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท

ตารางกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
1 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2562 เปิดรับใบสมัครและข้อเสนอโครงการ
15 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบแรก จำนวน 60 ทีม
28-29 กันยายน 2562 กิจกรรมเวิร์กชอป และนำเสนอแนวคิดโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
2 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบสอง จำนวน 20 ทีม
18-19 มกราคม 2563 นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในรอบชิงชนะเลิศ/ประกาศผลและมอบรางวัล
พฤษภาคม 2563 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเดินทางเข้าร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญๆ ณ สหรัฐอเมริกา